Organizacijska kultura podrazumeva sistem vrednosti i verovanja koje dele zaposleni u nekoj organizaciji. Definisana je kroz nekoliko ključnih vrednosti koje služe kao „zvezda vodilja“ u različitim aspektima poslovanja, ponašanja zaposlenih i funkcionisanja kompanije generalno.

Organizacijska kultura može biti „tajna formula uspeha“ ili pak „tihi ubica kompanije“, ukoliko ne odgovara njenom trenutnom cilju, kontekstu i okruženju.

Kako je svaka kompanija jedinstvena, ne postoji jedna niti univerzalna formula za rad na implementaciji ili razvijanju organizacijske kulture.

U zavisnosti od faze u kojoj se kompanija nalazi i kompanijskih ciljeva, konsultanti TIM Centra pružaju pomoć i podršku u definisanju, kreiranju i realizacija plana rada na organizacijskoj kulturi.

Neke od konkretnih aktivnosti koji su deo rada na organizacijskoj kulturi:

  • Trening sa top menadžmentom – Cilj ove aktivnosti je predstavljanje koncepta i značaja organizacijske kulture, kao i uticaja koje ona ima na ponašanje zaposlenih. Kroz rad sa top menadžmentom radi se na definisanju novog ili preispitivanju postojećeg seta vrednosti koji je u osnovi organizacijske kulture kompanije, kao i njihovom povezivanju sa strateškim ciljevima kompanije.
  • Trening sa srednjim menadžmentom – Cilj ove aktivnosti je defisanje indikatora i ponašanja koja su reprezenti prethodno definisanih vrednosti. Dublja analiza vrednosti, njihovo razumevanje i primena na različite sektore u kompaniji se vrše na ovaj način.
  • Istraživanje na ciljnoj grupi zaposlenih – Informacije o prisustvu određenih vrednosti, kao i analiza trenutnih snaga i problema u kompaniji se dobijaju kroz ovu aktivnost. Dobija se i šira slika o tome kako zaposleni vide trenutno stanje u kompaniji, koje vrednosti su zaista prisutne i koliko su te vrednosti u skladu sa definisanim.
  • Prisustvo konsultanata TIM Centra sastancima projektnog tima u cilju pružanja pomoći i podrške u realizaciji planiranih projektnih aktivnosti.

Rad na organizacijskoj kulturi omogućava:

  • Definisanje i implementaciju jedinstvene organizacijske kulture na svim nivoima u kompaniji
  • Povezivanje vrednosti sa strateškim ciljevima kompanije
  • Bolje razumevanje ponašanja zaposlenih i promovisanje ponašanja koja su u skladu sa definisanim vrednostima
  • Postavljanje smernica za regrutaciju i uvođenje novozaposlenih u posao, nagrađivanje zaposlenih, kao i druge poslovne procese

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Šta odvaja Tim centar od drugih saradnika? Posvećenost svakom projektu, odlično razumevanje potreba klijenta i prilagođavanje istim, pozitivan stav i entuzijazam sa kojim prilaze svakom zadatku i kojim oboje celu saradnju.
Sa TIM Centrom smo imali saradnju na osetljivom projektu upravljanja Organizacijskom kulturom u AD Neoplanta, kada su pokazali visok nivo razumevanja specifičnosti svakog biznisa. Ono što se pokazuje danas, na drugim projektima koje imamo sa TIM Centrom je da njihov fokus i pažnja ne opadaju vremenom i da su uvek spremni da ulože maksimalnu efikanosnost, profesionalnost i trud u ono što rade.

Ivana Canić - Talent Manager, Nelt